My sme |

Ľudia sú našou silou


Spoločnosť BSBAU sa zameriava na poskytovanie kvalifikovaných pracovníkov pre stavebné projekty.

Naši klienti a zamestnanci sú našou najväčšou hodnotou a preto im venujeme veľkú pozornosť.


Klientom zabezpečujeme najlepších pracovníkov a ponúkame rôzne služby s dôrazom na kvalitu, rýchlosť a bezpečnosť. Zamestnancom zabezpečujeme unikátne pracovné príležitosti s možnosťami kariérneho rastu a neustáleho skvalitňovania ich schopností


Naša spoločnosť je založená na hodnotách spoľahlivosti, profesionality a starostlivosti o našich klientov a zamestnancov. Tieto hodnoty sú kľúčom k našej úspešnosti a dlhoročnej prosperite v svete stavebníctva.

Naše hodnoty


Ako spoločnosť sa vyznačujeme štyrmi hlavnými hodnotami:

kvalitou, rýchlosťou práce, bezpečnosťou a spoľahlivosťou.

Kvalita - pracujeme s maximálnou starostlivosťou a precíznosťou,
aby sme ponúkli len to najlepšie.

Rýchlosť práce - čas je drahý, preto ho využívame efektívne

Bezpečnosť – používame najefektívnejšie bezpečnostné vybavenie a postupy
aby ste sa o bezpečnosť svojho projektu nemuseli obávať

Spoľahlivosť – vždy dodržíme všetko, na čom sa dohodneme.

Naša história

Spoločnosť BSBAU bola založená v roku 2019. Od svojho vzniku sme sa v zaoberali poskytovaním sprostredkovateľských služieb v stavebnom priemysle. Prvoradou podnikateľskou činnosťou našej spoločnosti je poskytovanie kvalifikovaných stavebných pracovníkov pre klientov rôzneho druhu.

Od začiatku sme sa v spoločnosti venovali dodávaniu kvalifikovaných pracovníkov hlavne pre sektor elektroinštalácii a lešenárskych prác. Dobré výsledky a plnenie zmluvných povinností nám časom umožnilo rozšíriť poskytované služby o demolačné, sadrokartónové, maliarske, montážne a vzduchotechnické práce.

Väčšie množstvo poskytovaných služieb nám umožnilo realizovať komplexnejšie zákazky a poskytnúť služby aj náročnejším klientom, čoho následkom bol ako nárast počtu klientov tak aj nárast počtu úspešne umiestnených pracovníkov.
Neustále znovuinvestovanie ziskov nám umožnilo naďalej vylepšovať naše postupy, systémy a certifikáty a dovolilo nám uspokojiť aj tých najnáročnejších klientov a umiestniť aj tých najšpecifickejších pracovníkov.

Kvalitou poskytovaných prác a profesionálnym prístupom k pracovníkom a klientom sme sa dokázali dostať na popredné miesto na náročnom trhu stavebných spoločností a neustále pracujeme na zlepšení nami poskytovaných služieb a následnom zlepšení nášho postavenia na trhu.

Ochrana osobných údajov

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky  BSBAU s. r. o.
   sídlo: ČSA 1190/43, SK - 02404  Kysucké Nové Mesto, IČO:  52173356, DIČ: 2120915995

prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky BSBAU s. r. o.


II. Účel spracúvania osobných údajov


 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy

 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov

 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu oslužbu alebo tovar, a to telefonicky
   alebo prostredníctvom elektronickej pošty


III. Zoznam spracúvaných osobných údajov


 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie

 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu
   so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu
   so zákazníkom)

 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia


IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov


 prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov,
   ktoré od neho zákazník záujmom oslužbu alebo tovar očakáva

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností
   vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu
   vyplývajúceho zo zmluvy azo všeobecne záväzných právnych predpisov

 


V. Zverejnenie údajov


 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje


VI. Podmienky spracúvania


 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu
   spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť
   a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť
   alebo funkčnosť jeho informačných systémov

 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade
   s platnými právnymi predpismi SR apredpismi EÚ

 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby


VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby


 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje


VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby


 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom, ako sú tieto údaje spracúvané.

 • vymazanie svojich osobných údajov vakomkoľvek prípade

 • prenesenie svojich osobných údajov a požiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi.

Mapa

Kontakty


Adresa:

BSBAU s. r. o

ČSA 1190/43

SK - 02404
Kysucké Nové Mesto


Telefón:

+ 49 175 912 0985

+ 421 947 901 907

E-mail:

info@bsbau.sk

Impressum


Impressum:

BSBAU s. r. o
ČSA 1190/43

SK - 02404
Kysucké Nové Mesto


Konateľ spoločnosti:
Stanislava Šutá, Branislav Sidor

Registrácia:

Okresný súd Žilina vložka č. 71514/L

IČO: 52173356
DIČ: 2120915995
IČ DPH: SK 2120915995

Kontaktný formulár

© BSBAU

Info Outline

This website uses technical cookies only. Legal information.

Diese Website verwendet nur technische Cookies. Datenschutz.

Táto stránka používa iba technické cookies. Ochrana súkromia.

OK